ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในการนี้ นายพยัคฆพล รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีกิจกรรมก่อนพิธีเปิด ประธานร่วมร้องเพลงชาติ นำกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่ม และข้าราชการในสังกัด สพป.อด.1 เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสพป.อด.1 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และนายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้นำสวดมนต์ ตามโครงการ “สวดมนต์ วันพระใหญ่” เพื่อให้มีจิตใจสงบ มีสติปัญญา และมีสมาธิในการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนนครหมากแข้ง ในโอกาสนี้ ได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมห้องเรียนเด็กพิเศษ ชื่นชมคุณครูผู้รับผิดชอบ ที่ดูแลนักเรียนเด็กพิเศษเป็นอย่างดียิ่ง

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมค่ายวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มโรงเรียน หนองวัวซอ 2 ซึ่งจัด ณ โรงเรียนรัฐประชา 509

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.45 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนสร้างคอม 2 ในการนี้ นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ ผอ.โรงเรียนบ้านยวด กล่าวต้อนรับ

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาเซียน ประจำปี 2561 โดยมี นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1 ในการนี้ นายสังวาลย์ สระศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1 กล่าวต้อนรับ

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.1

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบให้นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนทำดีถวายในหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแบ่งกลุ่มระดับภาคสงฆ์ 8

วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.40 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในการนี้ นายเชวง ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 กล่าวต้อนรับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในการนี้ นายพยัคฆพล รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมีกิจกรรมก่อนพิธีเปิด ประธานร่วมร้องเพลงชาติ นำกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่ม และข้าราชการในสังกัด สพป.อด.1 เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้นายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสพป.อด.1 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และนายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้นำสวดมนต์ ตามโครงการ “สวดมนต์ วันพระใหญ่” เพื่อให้มีจิตใจสงบ มีสติปัญญา และมีสมาธิในการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับจัดสรรคืน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มโรงเรียนนครหมากแข้ง ในโอกาสนี้ ได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมห้องเรียนเด็กพิเศษ ชื่นชมคุณครูผู้รับผิดชอบ ที่ดูแลนักเรียนเด็กพิเศษเป็นอย่างดียิ่ง

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมค่ายวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มโรงเรียน หนองวัวซอ 2 ซึ่งจัด ณ โรงเรียนรัฐประชา 509