ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประชำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.ดวงใจ บุณยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทย และคณะ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ที่ให้เกียรติในการถ่ายทำบทวีดีทัศน์ พุธเช้า ข่าวสพฐ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจโรงเรียนเป้าหมายศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรูปแบบใหม่ New DLTV ได้ให้นโยบายแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การอบรม”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีม” ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามคณะกรรมการอำนวยการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการอบรม การนำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฎิบัติในห้องเรียนและเทคนิคการปั้นดินน้ำมัน ในโอกาสนี้ ได้ฝากข้อคิดในการพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีและร่วมทำบุญในการทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุม ก่อนประชุมตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้มอบประกาศเกียรติบัตร ให้กับบุคคลที่ได้รับยกย่องสตรีไทยดีเด่น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ยินดีต้อนรับ นางสมพร รัตนชาติวงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ในการเข้ารับตำแหน่ง

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET/NT) ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 ในโอกาสนี้ได้ฝากข้อคิดในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.ดวงใจ บุณยะภาส ผอ.สถาบันภาษาไทย และคณะ จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.ที่ให้เกียรติในการถ่ายทำบทวีดีทัศน์ พุธเช้า ข่าวสพฐ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจโรงเรียนเป้าหมายศึกษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในรูปแบบใหม่ New DLTV ได้ให้นโยบายแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การอบรม”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและทำงานเป็นทีม” ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามคณะกรรมการอำนวยการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561