ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

เอกสารเผยแพร่

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 (DMC62)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2561 (DMC61) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2562 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 (SchoolMIS 2561)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานตั้งกองผ้าป่าการศึกษา ณ สพป.อุดรธานีเขต 1 เพื่อสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงเสาธงโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ข้าราชการในสำนักงาน ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมใจกันบริจาคทำบุญและทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายผู้มาร่วมทำบูญ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. สพป.อุดรธานี เขต 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้นสองข้าง โดยมีนายภูวดล พรทุม ผอ.โรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สถานศึกษาในกลุ่มเมือง 5 ร่วมให้กำลังใจและเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน ดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข อำเภอเมืองอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยม ตรวจความพร้อมโรงเรียนและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้ข้อคิดในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 33 ตำแหน่ง โดยมีนายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เข้าร่วมด้วย

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ถึง ข้อ 57 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1นายสุกันฑ์ ส่างช้าง และนายเดือน ทองกุล ข้าราชการในสำนักงานกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวัฒนาพุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเดือน ทองกุล นายสวัสดิ์ แสงขัน ซึ่งเป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ทั้งสองท่าน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุและการขอเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ของโรงเรียน ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พล.ท.อำนวย จุลโนนยาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในการนี้ นายวิริยันต์ ตะวัน ผอ.โรงเรียนบ้านเลื่อมได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน และพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์ ” ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม(ชาย หญิง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านดอนบาก

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์: 35 คน
ผู้เข้าชมวันนี้: 998 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวาน: 1,256 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด: 2,309,251 คน

กิจกรรมเด่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/virtual/udn1.go.th/htdocs/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/post-selector.php on line 38

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานตั้งกองผ้าป่าการศึกษา ณ สพป.อุดรธานีเขต 1 เพื่อสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงเสาธงโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ข้าราชการในสำนักงาน ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมใจกันบริจาคทำบุญและทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายผู้มาร่วมทำบูญ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. สพป.อุดรธานี เขต 1

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้นสองข้าง โดยมีนายภูวดล พรทุม ผอ.โรงเรียนและคณะครูในโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สถานศึกษาในกลุ่มเมือง 5 ร่วมให้กำลังใจและเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียน ดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข อำเภอเมืองอุดรธานี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยม ตรวจความพร้อมโรงเรียนและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดโอกาสที่เปิดภาคเรียนใหม่โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้ข้อคิดในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 33 ตำแหน่ง โดยมีนายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพัชรินทร์ จำเริญเจือ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เข้าร่วมด้วย

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ถึง ข้อ 57 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1