ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ ที่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการฯเตรียมการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจ นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในการรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.12

วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกๆนักเรียน ในการเข้าค่าย”ปฐมวัย เพื่อลูกรัก” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดอำเภอเมือง เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จาก สพฐ.เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและร่วมรับการตรวจราชการ โดย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2562

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกๆนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนบ้านแม่นนท์

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง

วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักการภารโรง และลูกๆนักเรียน ในการเตรียมความพร้อม รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียนธาตุ-จอมศรี ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สนามสอบโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ กลุ่มโรงเรียนโคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาระบบการศึกษายกระดับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเลื่อม และโรงเรียนบ้านถ่อน จากคณาจารย์และนักเรียนเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์ ” ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านดอนบาก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านนามั่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

กิจกรรมเด่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/virtual/udn1.go.th/htdocs/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/post-selector.php on line 38

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ ที่15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา เวลา13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการฯเตรียมการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจ นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในการรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.12

วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกๆนักเรียน ในการเข้าค่าย”ปฐมวัย เพื่อลูกรัก” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการ ตามโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ในสังกัดอำเภอเมือง เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง

วันเสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จาก สพฐ.เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและร่วมรับการตรวจราชการ โดย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2562