ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มนิเทศฯศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำขบวนปั่นจักรยาน

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆ

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน Roza สัตตกรีฑาโฮมฮักนักกีฬาน้อย โดยนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 9/2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเน้น “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 2 ผอ.สพม.20 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ เพื่อติดตาม การเตรียมพร้อมรับการประชุมติดตามการดำเนินงาน และมอบนโยบายแก่สถานศึกษา ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ในการเตรียมความพร้อมรับการประชุมติดตามการดำเนินงาน และมอบนโยบายแก่สถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่1/2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 10/2561 เพื่อมอบนโยบาย และเตรียมการต้อนรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 13 ที่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านดอนบาก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านนามั่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเชียงดา

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์ ” ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

กิจกรรมเด่น

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 9/2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/virtual/udn1.go.th/htdocs/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/post-selector.php on line 38

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเดือน ทองกุล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่มนิเทศฯศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อมรับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำขบวนปั่นจักรยาน

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆ

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน Roza สัตตกรีฑาโฮมฮักนักกีฬาน้อย โดยนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 9/2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเน้น “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”