ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน”อุดร ๑ เกมส์ ครั้งที่ ๑” กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงบประมาณ

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจข้าราชการครูในการประชุมเตรียมพร้อมโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมให้กำลังใจ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบ้ติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบชั้น ป.3 และกรรมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่1/2562 เพื่อเตรียมพร้อมและขอความร่วมมือตัวแทนแต่ละอำเภอที่เป็นจุดรับ-ส่งข้อสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจ นางแพวิภา ภูสงัด ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการ ได้พบปะและฝากข้อคิด ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรพงษ์ สารเสน ศึกษาธิการภาค10 พบปะและฝากแนวทางข้อคิดประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จุดพัฒนาที่15 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 24 ภุมภาพันธ์ 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.พบปะให้กำลังใจและฝากข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารภายในโรงเรียน ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัยและหน่วยพัฒนาที่16 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท โดยมี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัตราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากรพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะทำงานติดตามโครงการพัฒนาฯ สพฐ.ได้พบปะและมอบแนวทางวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กับภาระหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ได้ให้ข้อคิดความรู้และแนวปฏิบัติในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา ในการนี้ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนอง คาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานบริหารโครงการ ร่วมต้อนรับ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.30 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและนักเรียนในกิจกรรมรอบกองไฟของการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสหวิทยาเขต สตรีราชินูทิศ ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 21ก.พ.2562 เวลา16.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการ/คณะทำงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 โดยมี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานบริหารโครงการ

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารโครงการ พร้อมด้วย ผอ.สพป./ผอ.สพม.ในเขตตรวจราชการที่ 10 ผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 15 ณ โรงแรมนภาลัย

วันอังคาร ที่19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ณ จุดพัฒนาที่ 16 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์ ” ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม(ชาย หญิง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านดอนบาก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านนามั่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

กิจกรรมเด่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/virtual/udn1.go.th/htdocs/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/post-selector.php on line 38

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน”อุดร ๑ เกมส์ ครั้งที่ ๑” กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงบประมาณ

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจข้าราชการครูในการประชุมเตรียมพร้อมโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมให้กำลังใจ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบ้ติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม(ชาย หญิง)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบชั้น ป.3 และกรรมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่1/2562 เพื่อเตรียมพร้อมและขอความร่วมมือตัวแทนแต่ละอำเภอที่เป็นจุดรับ-ส่งข้อสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจ นางแพวิภา ภูสงัด ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการ ได้พบปะและฝากข้อคิด ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรพงษ์ สารเสน ศึกษาธิการภาค10 พบปะและฝากแนวทางข้อคิดประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จุดพัฒนาที่15 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี