ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC60)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 (SchoolMIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS,EFA,M-Obec,B-Obec)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet OBEC Database)
ระบบรายงานแบบสำรวจการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT 2557
- ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCIT)
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลา 07.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565)

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(LIFESAVING)” ประจำปี 2561 (รุ่นที่1) (วันที่ 2) โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค 2561 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน

เวลา 09.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมพบปะ รองผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบให้นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(LIFESAVING)” ประจำปี 2561 (รุ่นที่1)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมพบปะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมสมาคมครูอำเภอเพ็ญ เพื่อพบปะสมาชิกสมาคมครูอำเภอเพ็ญซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด เขตอำเภอเพ็ญ

เวลา 07.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อด.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด

เวลา 08.30 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ดาวังปา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้นำสวดมนต์ ตามโครงการ “สวดมนต์ วันพระใหญ่”

เวลา 09.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมและพบปะมอบแนวคิดการปฎิบัติงานภายในกลุ่มโรงเรียน ในการประชุมประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนข้าราชการครู ในเขตอำเภอเมือง

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รับชมถ่ายทอดสด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

เวลา 07.15 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ,ผอ.กลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ใน สพป.อุดรธานี เขต 1

เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและมอบนโยบาย ข้อคิด ในการประชุมปฎิบัติการสร้างความ เข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฎิบัติ

เวลา 14.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สพป.อุดรธานี เขต 1 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะท่านภัญญู ภูริศรี ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประชาสัมพันธ์ผลการสรรหาและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

เวลา 07.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565)

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(LIFESAVING)” ประจำปี 2561 (รุ่นที่1) (วันที่ 2) โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค 2561 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน

เวลา 09.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมพบปะ รองผอ.สพป.อด.1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบให้นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(LIFESAVING)” ประจำปี 2561 (รุ่นที่1)

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมพบปะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายสู่การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานประชุมสมาคมครูอำเภอเพ็ญ เพื่อพบปะสมาชิกสมาคมครูอำเภอเพ็ญซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด เขตอำเภอเพ็ญ

เวลา 07.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.อด.1 ทุกคน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด