ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 (DMC60)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS,EFA,M-Obec,B-Obec)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบรายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา (Internet OBEC Database)
ระบบรายงานแบบสำรวจการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT 2557
- ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCIT)
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบรายงานการอ่านชั้น ป.1(RT) - NT ชั้น ป.3
รายงานผลการประเมิน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานผลการทดสอบมาตรฐานกลาง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการทดสอบมาตรฐานกลาง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ( 09.00 น.) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนนิคมพัฒนา พร้อมฉลองรางวัลเหรียญทอง ขับขานประสานเสียงและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ( Coaching Team) ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เวลา 07.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 1 ทุกคน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและติดตามการใช้ INTERNET โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกๆนักเรียน ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้ฝากข้อคิดและนโยบายการปฎิบัติงาน

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการนักเรียนที่ประสพภาวะขาดแคลน และประสพภัยพิบัติ เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสพภัยพิบัติ วันเสาร์ที่ 24 มีค.61 เริ่มเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามศรีธานีกอล์ฟฟอเรสต์ (บ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี

เวลา 07.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดอบรมบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ให้นำ NAGA MODEL มาบูรณาการ

เวลา 09.30 น. วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายสุกัณฑ์ ส่างช่าง ผอ.สพป.อด.1 นางอังสนา จันทสาร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาการย้ายในตำแหน่งว่างข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมรับรอง สพป.อด.1

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ( Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เวลา 08.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการสอบ(National Test : NT) ออกเยี่ยมตัวแทนสนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี โรงเรียนชุมชนโนนสูง โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ โรงเรียนเจซี.อินทร์แปลง และโรงเรียนหนองไฮวิทยา

เวลา 07.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อด.1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่สพป.อด.1 ทุกคน

เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายชูวิทย์ สิงห์โท รอง ผอ.สพม.20 ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคล สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1-4 สพม.20 และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสร้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง๒ชั้น๔ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากแข้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร ๔ ยศเทศน์ (อาคารแบบสปช. ๒/๑๘ ๓ ชั้น ๑๘ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง ประกวดซื้อราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประชาสัมพันธ์ผลการสรรหาและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

หนังสือราชการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรืือเหตุุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศ กศจ. อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

เรื่องการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา

เรื่อง เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกครั้งที่ 2/2560)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

RSS ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

กิจกรรมเด่น

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ( 09.00 น.) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนนิคมพัฒนา พร้อมฉลองรางวัลเหรียญทอง ขับขานประสานเสียงและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ( Coaching Team) ตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เวลา 07.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 1 ทุกคน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและติดตามการใช้ INTERNET โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกๆนักเรียน ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้ฝากข้อคิดและนโยบายการปฎิบัติงาน

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการนักเรียนที่ประสพภาวะขาดแคลน และประสพภัยพิบัติ เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสพภัยพิบัติ วันเสาร์ที่ 24 มีค.61 เริ่มเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามศรีธานีกอล์ฟฟอเรสต์ (บ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี

เวลา 07.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเดือน ทองกุล เป็นประธานในการเข้าร่วมประชุม พุธเช้าข่าว “สพฐ.” ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิด การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561