ผู้บริหาร

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

เอกสารเผยแพร่

การรายงานระบบสารสนเทศออนไลน์

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (DMC61)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะสิ้นปีการศึกษา 2560 (DMC60) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 2561 (EMIS,EFA,M-Obec)
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 2561 (B-Obec)
- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 (SchoolMIS 2560)
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2559 (SchoolMIS 2559)
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการทางการศึกษา (G-code)
- กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (bopp-obec.info)
- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
ระบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Admission)
- พุธเช้าข่าว สพฐ.
- ระบบติดตามและประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES)
- ระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-BUDGET)
- ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
- ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันฯ (Thai School Lunch)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีฯ (OBECict)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.สพป./สพม. รอง ผอ.สพป./สพม./ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑-๔ และสพม.๒๐ จำนวน ๘๓๖ คน เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ให้ข้อคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับและสร้างภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านข้าวสารและโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานเปิดรั้วโรงเรียน(Open House)และวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านโก่ย และโรงเรียนบ้านหนองแก ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามโครงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในครบจร ประจำปี 2561-2562

วันที่ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านนาคำหลวง

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน”อุดร ๑ เกมส์ ครั้งที่ ๑” กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงบประมาณ

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจข้าราชการครูในการประชุมเตรียมพร้อมโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต1 ร่วมให้กำลังใจ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบ้ติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบชั้น ป.3 และกรรมการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ครั้งที่1/2562 เพื่อเตรียมพร้อมและขอความร่วมมือตัวแทนแต่ละอำเภอที่เป็นจุดรับ-ส่งข้อสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจ นางแพวิภา ภูสงัด ผอ.โรงเรียนบ้านโคกผักหอม

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการ ได้พบปะและฝากข้อคิด ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีรพงษ์ สารเสน ศึกษาธิการภาค10 พบปะและฝากแนวทางข้อคิดประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ จุดพัฒนาที่15 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ ที่ 24 ภุมภาพันธ์ 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.พบปะให้กำลังใจและฝากข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารภายในโรงเรียน ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัยและหน่วยพัฒนาที่16 โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท โดยมี นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัตราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานบริหารโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการ วิทยากรพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับ

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์ ” ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม(ชาย หญิง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านดอนบาก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านนามั่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านเชียงดา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 68

กิจกรรมเด่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/virtual/udn1.go.th/htdocs/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/post-selector.php on line 38

ข่าวความเคลื่อนไหว

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.สพป./สพม. รอง ผอ.สพป./สพม./ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๑-๔ และสพม.๒๐ จำนวน ๘๓๖ คน เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ให้ข้อคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับและสร้างภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านข้าวสารและโรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ประธานเปิดรั้วโรงเรียน(Open House)และวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) ในโอกาสนี้ได้ให้ข้อคิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการครูและนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านโก่ย และโรงเรียนบ้านหนองแก ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามโครงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในครบจร ประจำปี 2561-2562

วันที่ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านนาคำหลวง

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานอำนวยการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน”อุดร ๑ เกมส์ ครั้งที่ ๑” กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงบประมาณ

วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจข้าราชการครูในการประชุมเตรียมพร้อมโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่จะส่งผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1