หน้าแรก

นายภัญญู ภูริศรี

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

กิจกรรมเด่น

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองวัวซอ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมในพิธีพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบทางไกล “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นพื้นฐาน”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองวัวซอ ในการนี้ นายชาญชัย สุ่มมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหวาย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะฝากข้อคิด ในการปฐมนิเทศก์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 17 ราย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะในงานเทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี พ.ศ.2562 ในโอกาสนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกอบด้วย โรงเรียนหนองแวงฮีคำหมากคูณ โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ และโรงเรียนบ้านเสาเล้า รวมจำนวน 120 คน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีหาใต้ และนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีขึ้นในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) เป็นประธานในพิธี และ นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC” กลุ่มเมือง 1 นครหมากแข้ง โดยมี นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมหงส์-มังกร โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.พร้อมด้วยคณะกรรมการฯคณะทำงานฯ ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯหน่วยพัฒนาที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๔๘ ที่นั่งและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามบัญชี กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 3

การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของ นักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

http://www.udn1.go.th/wp-admin/admin.php?page=wps_overview_page

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมในพิธีพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบทางไกล “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นพื้นฐาน”

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีขึ้นในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) เป็นประธานในพิธี และ นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกๆนักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองและอำเภอหนองวัวซอ

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมในพิธีพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบทางไกล “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นพื้นฐาน”

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองวัวซอ ในการนี้ นายชาญชัย สุ่มมาตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหวาย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะฝากข้อคิด ในการปฐมนิเทศก์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 17 ราย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะในงานเทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี พ.ศ.2562 ในโอกาสนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกอบด้วย โรงเรียนหนองแวงฮีคำหมากคูณ โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านโนนสำราญ และโรงเรียนบ้านเสาเล้า รวมจำนวน 120 คน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีหาใต้ และนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีขึ้นในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) เป็นประธานในพิธี และ นายเดือน ทองกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน