หน้าแรก

นายพรชัย โพคันโย

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบออนไลน์

กิจกรรมเด่น

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดปฎิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณตาวิเชียร อุตสาหพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10” ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 10 เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรม คุณตาวิเชียร อุตสาหพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.อ. บุญโฮม ประวะโข

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรม ร.ต.อ. บุญโฮม ประวะโข

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านอูบมุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านนาพู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านศรีสุวรรณดงสัมพันธ์โพนสว่าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ อาคาร ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านทอนดอนยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านจอมศรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ อาคาร ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖ อาคาร ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านนามั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

การสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์: 8
ผู้เข้าชมวันนี้: 45
ผู้เข้าชมเมื่อวาน: 156
ผู้เข้าชมทั้งหมด: 960291

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดปฎิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณตาวิเชียร อุตสาหพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster 10” ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานคลัสเตอร์ 10 เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรม คุณตาวิเชียร อุตสาหพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.อ. บุญโฮม ประวะโข