ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

136621

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประวัติส่วนตัว
– วัน เดือน ปีเกิด 6 พฤศจิกายน 2501
– คู่สมรส นางเทวี จันทรทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ – มีบุตรสาว ๓ คน
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
– พ.ศ. 2524 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา วิทยาลัยอุดรธานี
– พ.ศ. 2526 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) บริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– พ.ศ. 2548 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท
-พ.ศ. 2530 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ระดับปริญญาเอก
-พ.ศ. 2554 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) บริหารการศึกษา ม.ขอนแก่น
ประวัติการรับราชการ
– พ.ศ. 2521 ครู 1 โรงเรียนบ้านนาแก อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ. 2531 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าหวาย อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ. 2533-2539 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาเยีย โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านนาม่วงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โรงเรียนบ้านท่าแร่ จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ. 2540 -2543 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2543-2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2546-2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
– มี.ค. พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
– มี.ค. พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
– ก.ย. พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
– 25 ต.ค. พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1