ประกาศโรงเรียนบ้านดงใหญ่ เรื่องสอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/59