ประกาศโรงเรียนชุมชนสามพร้าว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561