ประกาศโรงเรียนบ้านเลื่อม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องสมุด ICT งบโรงเรียนดีใหล้บ้าน(แม่เหล็ก)