ประกาศ โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙