แนวทางรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR

ตัวอย่างแนวทางเบื้องต้น Self Assessment Report : SAR ตามแนวการรายงาน 4 มาตรฐาน ใหม่
1.รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา


2.รายงานการประเมินตนเองครูผู้สอน