ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนสามพร้าว (Term of Reference : TOR)