อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเรียนรู้และการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และรักษาสภาพยั่งยืน