แจ้งรายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐