ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนวัดผลทางการศึกษา

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนวัดผลทางการศึกษา

หนังสือแจ้ง
กำหนดการ

1. QR Code กลุ่มไลน์ School MIS สพป.อุดรธานี เขต 1 (ปิดแล้ว)
2. ลงทะเบียนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนวัดผลทางการศึกษา (ปิดแล้ว)
3. เอกสารประกอบการประชุม
4. แบบประเมินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนวัดผลฯ
5. วุฒิบัตรการประชุมฯ
6. ภาพการประชุม