ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(เดี่ยว) สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านนามั่ง

ประกาศบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนามั่ง