มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตามคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

……เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ฯ เลื่อนตามลำดับปีการศึกษาจนครบ
รายละเอียดตามคำสั่ง และตัวชี้วัดฯ ที่เกี่ยวข้อง

Download ไฟล์เอกสาร

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ที่ 1239/2560 สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

3.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)