เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ

เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุด สร้างสรรค์ผลงานสนุกสนานด้วย Microsoft Word 2010
โดย นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านดงขันทอง สพป.อุดรธานี เขต 1