การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                                                       

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                                      

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริต          

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร                                                                  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                       

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรายไตรมาส                       

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                         

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ                                                               

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม                                                       

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                          

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                      

มาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                   

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม      

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ