การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส                       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี                                               

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                                          

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                                

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี