การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม