การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม