การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                     

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี                                    

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                       

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม