ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม(ชาย หญิง)