กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา 

๑. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๖๒

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๖. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๗. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

๙. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๒๑

๑๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.๑๗

๑๑.๑ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา

๑๑.๒ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

๑๑.๓ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

๑๑.๔ คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

๑๒. การปรับปรุงและการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๓. มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควมคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๖. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเล่าเรียน

๑๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๘. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๙. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๒๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑