ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร