วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ถึง ข้อ 57 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1