วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) และการศึกษาบทเรียน (Lesson Study : LS) ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ (Active Learning : AL) โดยใช้เทคนิค Collaborative 5 STEPs ณ ห้องฟ้าหลวง 4 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) และการศึกษาบทเรียน (Lesson Study : LS) ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ (Active Learning : AL) โดยใช้เทคนิค Collaborative 5 STEPs ในการนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียน ครูผู้สอน ของกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1 และกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 3 ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องฟ้าหลวง 4 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี