วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย ดร.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมโครงการ “ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย ดร.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมโครงการ “ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” โดยมี ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้แทน ศูนย์ สมศ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1