วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องสายลม 1 โรงแรมวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก  ในการนี้มี ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธาน โดยในการประชุมเป็นการมอบนโยบายและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 304 ราย ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 26 มกราคม 2563 กำหนดการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเนื้อหา (Content) ระหว่างวันที่ 15 – 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และระยะที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Formulation) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร