วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานและติดตามการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานและติดตามการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรม ครอบคลุมเป้าหมายนักเรียนยากจนที่แท้จริง เพื่อช่วยเหลือให้ตรงตัวบุคคล โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า กลุ่มเป้าหมายคือครูในกลุ่มโรงเรียนในเขต อ.หนองวัวซอ อ.เพ็ญ และ อ.สร้างคอม ทุกโรงเรียน ช่วงบ่าย กลุ่มเป้าหมายคือครูในกลุ่มโรงเรียน อ.เมืองอุดรธานี ทุกโรงเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1