เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงขันทอง

เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุด สร้างสรรค์ผลงานสนุกสนานด้วย Microsoft Word 2010
โดย นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านดงขันทอง สพป.อุดรธานี เขต 1