การอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และการศึกษาบทเรียน (Lesson Study : LS) ที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ (Active Learning : AL) โดยใช้เทคนิค Collaborative 5 STEPs กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1 กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 3 กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี