SYMPOSIUM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(โครงการ โรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี (Symposium โรงเรียนสุจริต)