วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะ รอง ผอ.สพท. ฝึกประสบการณ์ กลุ่มที่ 5 (สพป.) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และสรุปผลการศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริงในกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวอุทินนิกร ธีระสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บรรยาย และ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ช่วงบ่าย คณะฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี