วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะ รอง ผอ.สพท. ฝึกประสบการณ์ กลุ่มที่ 5 (สพป.) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และศาลปกครองอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำคณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง โดยมีนายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ช่วงบ่าย  คณะฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง ณ ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีนางดุษณี ตยางคานนท์ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปในหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจและการดำเนินคดีปกครอง และวิธีการพิจารณาคดีปกครอง โดยนายจิรศักดิ์ สีใจเจริญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี เป็นผู้บรรยาย อีกทั้ง ดูงานห้องไต่สวนและห้องพิจารณาคดี ณ ศาลปกครองอุดรธานี จ.อุดรธานี