วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ปฐมนิเทศและการบรรยายภาพรวมการพัฒนาฯ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5  อีกทั้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การถอดประสบการณ์การบริหารงานศึกษานิเทศก์แบบมืออาชีพ โดย นายภัญญู ภูริศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ได้ทดสอบก่อนการพัฒนา (Pre-test) โดย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี