วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการต้อนรับและแนะนำสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบแก่ รอง ผอ.สพท. กลุ่มที่ 5 (สพป.)

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการต้อนรับและแนะนำสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบแก่ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ลงสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2563 รวม 15 วัน

หลังจากนั้น คณะฯ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มกฎหมายและคดี โดยนางสมพร รัตนชาติวงศ์ เป็นผู้บรรยาย ต่อด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก และคณะ เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ การฝึกประสบการณ์แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาปฐมนิเทศชี้แจง ศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ระยะที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาดูงานองค์กรกฎหมายมหาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2563 ระยะที่ 3 ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาสรุปผลการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 ระยะที่ 4 ผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอผลการศึกษาดูงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2563 และระยะที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2563 ในการนี้มี นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และผอ.โรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี