วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5 ณ ห้องประชุมฝนหลวง 4 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยการประชุมเป็นการทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทุกมิติและแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 32 วัน กำหนดการพัฒนาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ 11 เขตพื้นที่การศึกษา และระยะที่ 3 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี