วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะ รอง ผอ.สพท. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริงในกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนายเฉลิม วิริยะภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนายอนุสรณ์  ศรีคารมย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสุไพรินทร์ นันทะลัย เป็นผู้บรรยาย ตามลำดับ ณ สพป.อุดรธานี เขต 1