วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการเปิดการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) และปฐมนิเทศชี้แจง ข้อมูลทางกายภาพและแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการเปิดการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) และปฐมนิเทศชี้แจงข้อมูลทางกายภาพและแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้แนะนำสถานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบแก่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ลงสถานที่ฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2563 รวม 15 วัน

ในการนี้ คณะฯ รับฟังการบรรยายถอดประสบการณ์การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายภัญญู ภูริศรี, นายมงคลวิทย์ ทาปลัด และนายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์  อีกทั้ง คณะฯ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริงในกลุ่มนโยบายและแผน โดยนายสมยศ ดวงไพชุม ต่อด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยนางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ เป็นผู้บรรยาย ในการนี้มี นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมในการฝึกประสบการณ์ด้วย ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี