ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1